Forosa Nhơn Trạch

Forosa Nhơn Trạch
Địa chỉ Nhơn Trạch, Đồng Nai
Loại Máy SkyAir
Hãng Sản Xuất  
Tổng 1000Hp
Quy mô  
Ngày Đăng 2015-12-21